Meer info
     

27/05/2005 Verordening Oostende groenzones
Stedelijke verordening van 27 mei 2005 van Oostende betreffende de groenzones

Artikel IV Koningspark en Japanse tuin

020.
Het Koningspark omvat het domein gelegen aan de Koningin Astridlaan, afdeling 6, sectie D, perceelnummer 0106G van de stad Oostende en wordt begrensd door de Parijsstraat, de Koningsstraat en de Koninginnelaan.
021.
De Japanse tuin maakt een afgebakend deel uit van het Koningspark.
022.
De hiernavermelde verbodsbepalingen zijn niet van toepassing op het verkeer van het personeel belast met de werken in het domein, de ordediensten, de hulpdiensten of de personen die belast zijn met het toezicht op de naleving van deze Verordening.

Het is verboden:
023.
– het domein te betreden met om het even welk rijtuig of vervoermiddel, tenzij kinderwagens, rolstoelen en aanverwante hulpmiddelen;
024.
– dieren in het domein binnen te brengen;
025.
– om zich tijdens de sluitingstijden in het domein te bevinden. Het College van Burgemeester en Schepenen kan een uitzondering maken op deze bepaling;
026.
– zich buiten de paden te begeven of er zich te bevinden;
027.
– te picknicken of te roken.

Toegankelijkheid
028.
Het Koningspark is van 10.00 uur tot 18.00 uur in de volgende periodes gratis toegankelijk voor het publiek:
tijdens de weekends;
in de zomervakantie;
in de herfstvakantie;
in de paasvakantie.
029.
Oostendse bruidsparen en burgers die een persoonlijk en niet-commercieel feest vieren en die naar aanleiding daarvan de Japanse tuin wensen te gebruiken om er (zich) te (laten) fotograferen moeten dit vooraf melden bij de Groendienst van de stad Oostende.
030.
Personen die eerdere inbreuken op deze Verordening hebben gepleegd, kunnen de toegang worden geweigerd.
031.
Elke bezoeker van het Koningspark en de Japanse tuin ontslaat de stad Oostende van elke verantwoordelijkheid ten opzichte van hem.