Meer info
     

26/10/2006 Politieverordening Oostende vismijn
Politieverordening van 26 oktober 2006 van Oostende over de vismijn

Artikel I Definities

In deze Verordening wordt voor de definiëring van visserijproducten verwezen naar de richtlijnen EEG, laatste datering 01 januari 2006, betreffende de omschrijving en het in handel brengen van visserijproducten.
Het Bestuur: het autonoom gemeentebedrijf Vismijn Oostende, verder genoemd AGVO met als exploitatieverantwoordelijke Exploitatie Vismijn Oostende, verder genoemd EVO.
Havendirectie: stedelijke Havendienst waarvan de havenkapitein-directeur als politioneel bevoegd persoon aan het hoofd staat.
Vismijn: het vissershavengebied, als volgt beschreven en begrensd:
-
ten noorden: door het binnenhoofd Zuid van de Visserssluis (uitgezonderd de westelijke ramp toebehorend aan het Vlaamse Gewest) en de fictieve lijn vertrekkend van het binnenhoofd van de Visserssluis lopend dwars over het Visserijdok tot aan het oostelijke punt van de ingang van het Vuurtorendok ter hoogte van de Blauwe Brug-Hendrik Baelskaai;
-
ten noordoosten: de Hendrik Baelskaai tot aan de rijweg en eindigend aan de grens van het AWZ-oppervlak (werven IDP) en de fictieve lijn dwars over het Visserijdok tot aan de Vismijnlaan;
-
ten westen en zuidwesten: de Vismijnlaan (niet inbegrepen) tot aan de fictieve lijn ter hoogte van het gebouw Vismijnlaan 99, dit gebouw niet en het gedeelte van de straat wel inbegrepen, en verder begrensd door de vroegere spoorwegbedding gelegen aan de Wandelaarkaai (niet inbegrepen) en verder eindigend ten noordwesten aan het binnenhoofd van de Visserssluis.
Voorverkoop: de verkoop op voorhand van een bepaalde hoeveelheid en soort van visserijproducten aan de naderhand door de veilingmeester vastgestelde veilingprijs.
Voorafname: het onttrekken van een hoeveelheid en soort van de visserijproducten aan de officiële verkoop bij afslag.

Artikel II Bevoegdheden

§ 1

De havendirectie heeft de politionele bevoegdheid.

§ 2

Het Bestuur staat in voor de uitbating, de diensten van de vismijn, de officiële verkoop bij afslag en de exploitatie van de pakhuizen volgens deze Verordening.

§ 3

De verkoop bij afslag mag gebeuren door EVO of diens aangestelde. Deze staat eveneens in voor de inning van de mijnrechten, de rechten voor keuring en gezondheidscontroles en de kadegelden.

Artikel III De aanvoer

§ 1

Alle visserijproducten, aangebracht via vissersvaartuigen, koeltransporten of andere aanvoermiddelen en die worden gelost langs de loskaden of in de verkoophal van de vismijn van Oostende, moeten worden geveild via de officiële verkoop.

§ 2

Het College van Burgemeester en Schepenen kan een vergunning van beperkte duur verlenen aan kustvissersvaartuigen van maximaal 70 bt en 300 pk die minder dan 24 uur op zee zijn, om aan de vismarkt aan het Montgomerydok te verkopen. Enkel de vaartuigen in het bezit van zo’n vergunning mogen hun vis aan het Montgomerydok lossen. Ze kunnen een gedeelte van hun vangst als voorafname aan de Vistrap verkopen, mits ze vooraf een door het Bestuur ter beschikking gesteld voorafnamedocument, degelijk ingevuld en ondertekend, afleveren. Daarbij blijven de gemeentelijke, nationale, regionale en EEG-verordeningen op dit stuk van toepassing. Evenwel mag op de vismarkt aan het Montgomerydok alleen vis en garnaal van eigen vangst, als voorafname te koop aangeboden worden (zie Verordening op de Vistrap).
Het Bestuur is gemachtigd in zekere gevallen, in bijzonderheid met betrekking tot de versheid van de vis, voorafname toe te staan.

§ 3

Vissersvaartuigen kunnen toestemming krijgen om vis aan te voeren in transit zowel in vissers- als handelshaven, mits de mijnrechten betaald worden op basis van de gemiddelde prijzen en de aangevoerde hoeveelheden over deze periode.

Artikel IV Ligplaatsen

§ 1

De vissersvaartuigen worden enkel aan de vismijnkade toegelaten gedurende de tijd nodig voor het lossen van de vangst. Ze moeten zich onderwerpen aan alle reglementen van de markt, zoals die worden uitgevaardigd door deze Verordening.

§ 2

Alle ligplaatsen in de vissershaven worden toegewezen door de havenkapitein-directeur of zijn aangestelde en dit in functie van de aanvoer en de loting.

Artikel V De opgave van de verwachtingen

§ 1

Alle vissersvaartuigen die hun vangst in de vismijn van Oostende willen veilen, met uitzondering van de kustvissersvaartuigen, moeten zodra zij hun visgrond verlaten, volgende gegevens overmaken aan EVO:
a)
nummer van het vaartuig;
b)
vermoedelijke dag van verkoop;
c)
visgrond;
d)
soorten en hoeveelheden van de vangst.

§ 2

De melding van het vaartuig vanuit zee kan gebeuren rechtstreeks aan het Bestuur. Dit kan eveneens door de reder of door een voor de reder handelend persoon geschieden. De gegevens moeten binnen de kortst mogelijke tijd doorgegeven worden. Gebeurlijke wijzigingen aan de opgave moeten onverwijld worden meegedeeld. Deze gegevens worden op het elektronisch bord in de vismijn en op het elektronisch veilingsysteem vermeld.

§ 3

Het voorgaande ontslaat geenszins de schipper van een binnenkomend vissersvaartuig of container, of een voor hem optredende persoon, bij aankomst aan de sluismeester het formulier met opgave van de vangst af te geven.

Artikel VI Het vislossen

§ 1

Het lossen van de vis kan door de reder zelf worden georganiseerd, hetzij met eigen personeel, hetzij door de aangemonsterde bemanning, ofwel kan hij een beroep doen op een door EVO erkend en aangesteld vislossersbedrijf.

§ 2

Het sorteren en wegen van de vis en vervolgens het stapelen van deze vis in de daartoe voorbehouden koelruimte mag alleen geschieden door het Bestuur of door de daartoe door dit Bestuur aangewezen concessionaris.
Indien een concessionaris voor het uitvoeren van deze handelingen het alleenrecht werd toegekend, moet die de door het Bestuur voorgeschreven verkoopregeling volgen en zich verder gedragen naar de hem door dit Bestuur gegeven onderrichtingen.

§ 3

De vangst die op het ogenblik van de afslag niet totaal gelost of voor de verkoop gereed is, wordt voorbijgegaan. Het Bestuur kan in gevallen van overmacht beslissen de vangst van deze vaartuigen bij gedeelten te verkopen.

Artikel VII De veiling

§ 1

De verkoop via het elektronisch verkoopsysteem geschiedt door het Bestuur of door het afslagkantoor dat de afslag in concessie heeft, onder controle van het Bestuur.

§ 2

Het Bestuur bepaalt de verkoopdagen, de uren en de wijze van verkoop van alle visserijproducten.

§ 3

Het Bestuur regelt volgens loting de wijze waarop de volgorde van de losbeurt en verkoop van de vangst van de vaartuigen zal plaatsgrijpen. Het Bestuur alleen kan de volgorde van lossen aanpassen.

§ 4

Wanneer de verkoop van vis langer duurt dan het uur waarop garnaal moet verkocht worden, dan grijpt de verkoop van de garnaal plaats na bedoeld uur enkel wanneer die vangst volledig verkocht is en vóór een nieuwe vangst te verkopen.

§ 5

De vangsten moeten minstens één uur vóór de verkoop volledig gesorteerd en gewogen zijn.

§ 6

De input van de verkoopgegevens en het leggen van de lotnummers gebeurt door het personeel van het Bestuur of zijn aangestelde.

§ 7

Koperskaart: om in de afslag te kopen moet men houder zijn van een koperskaart, afgeleverd door het Bestuur.
Deze koperskaart wordt enkel afgeleverd na voorlegging van het bewijs van de borgstelling bij het Bestuur.

§ 8

De koperskaart moet jaarlijks hernieuwd worden en is geldig voor één kalenderjaar. Het Bestuur beslist over eventuele afwijkingen.
Iedere koper die een koperskaart verlangt, moet het nummer van zijn inschrijving in de Kruispuntbank voor ondernemingen voor vishandel opgeven of de hem verleende leurderskaart voor vis voorleggen, evenals het adres waar de zetel van de firma is opgegeven.
De houders van een koperskaart moeten het Bestuur van iedere wijziging in kennis stellen.

§ 9

Het Bestuur vraagt de koper een waarborg naar rato van zijn aankopen.

§ 10

Alle visserijproducten door de vissersvaartuigen en/of door de handelaars aangebracht om openbaar verkocht te worden, zijn aan de door het Bestuur vastgestelde verkooprechten onderworpen.

§ 11

Voor alle opgehouden visserijproducten worden de mijnrechten berekend op de wederafstandsprijs.

§ 12

Het elektronisch veilen gebeurt in de Eurohal.

§ 13

Het Bestuur is niet verantwoordelijk voor de gevolgen van het uitvallen van het elektronisch verkoopsysteem of voor fouten die het systeem zouden kunnen lamleggen.

§ 14

De koper, de commissiekoper en/of de gevolmachtigde zijn volledig verantwoordelijk voor het bezit en gebruik van de sleutel, die het inloggen mogelijk maakt op het elektronische veilingsysteem.
Bij verlies van de sleutel, beschadiging, misbruik of elke andere onregelmatigheid is enkel de eigenaar van de sleutel aansprakelijk voor de eventuele verliezen en kosten, die daaruit zouden kunnen voortvloeien. Het Bestuur kan op geen enkele wijze aansprakelijk gesteld worden.

§ 15

In de verkoopzaal is het verboden de verkoop op welke wijze ook te storen.

§ 16

De veilingmeester beslist in functie van de aanvoer om eventuele rustpauzes in te lassen.

§ 17

De prijs wordt bepaald in eurocent per kg.

§ 18

Het Bestuur beslist over de hoeveelheid van elke vissoort die als eenheid verkocht wordt. Hij beslist ook over het aantal van deze eenheden dat bij elke koop gegund wordt.

§ 19

Het Bestuur kan voorverkoop toelaten. Hij bepaalt de voorwaarden waaronder de voorverkoop zal geschieden.

§ 20

Volmachten:
a)
iedere ingeschreven handelaar kan een door hem aangestelde handelaar, die in het bezit is van een koperskaart op zijn naam laten aankopen, als hij de sleutel, die toegang verschaft tot het veilingsysteem, aan die aangestelde handelaar overhandigt;
b)
als hij de sleutel, die toegang verschaft tot het veilingsysteem, aan de commissiekoper, die eveneens in het bezit is van een koperskaart, overhandigt;
c)
als hij de sleutel, die toegang verschaft tot het veilingsysteem, aan een gevolmachtigd personeelslid overhandigt;
d)
bij thuiskopen is er geen controle mogelijk en is de thuiskoper, die in het bezit is van een koperskaart, zelf verantwoordelijk voor de aankopen die derden doen via de pc in zijn bedrijf.

§ 21

Het is niet toegestaan de vangst geheel of gedeeltelijk aan de officiële verkoop te onttrekken of visserijproducten uit de reeds aangeboden of te koop klaarstaande partij weg te nemen.

§ 22

Overtreders die vis buiten de officiële verkoop verkocht of aangekocht hebben, zijn onderworpen aan de voorziene gerechtelijke sancties.

§ 23

Op de aan de afslag onttrokken visserijproducten van onbekende herkomst, wordt beslag gelegd om openbaar verkocht te worden. Beslag kan worden gelegd door de gemachtigde personen van de Dienst der Zeevisserij, de douane, de belastingen en de havenkapitein.

§ 24

Met bijzondere machtiging van het Bestuur, is het de reder of een gemachtigd bemanningslid van een kustvaartuig (-70 bt) toegestaan hun in de officiële afslag te koop aangeboden vangsten of gedeelten ervan in te kopen.

§ 25

De naambriefjes van de kopers worden enkel door het personeel van het Bestuur op de aangekochte loten gelegd.

§ 26

Het is enkel het Bestuur dat vervolgens de van een naambriefje voorziene loten uit de koelruimte vervoert naar de distributieruimte.

§ 27

Het Bestuur kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor het verlies van vis tijdens het sorteren of het wegen, het vervoer naar of het verblijf in de koelruimte, noch voor het vervoer of verblijf in de distributieruimte.

Artikel VIII Geschillen

§ 1

Bij geschillen tijdens de verkoop neemt het Bestuur een beslissing ter zake.

§ 2

Vooraleer de koper zijn vis verwijdert uit de distributieruimte moet hij zich ervan vergewissen dat:
-
de vissoort en sortering juist zijn;
-
de versheidklasse en de aangekochte gewichten juist zijn.

§ 3

Indien de koper oordeelt dat er onregelmatigheden zijn, stelt hij onmiddellijk de halchef op de hoogte. Deze onderzoekt de klacht op zijn juistheid. Klachten worden slechts onderzocht ten laatste één uur na de verkoop, op voorwaarde dat de volledige gekochte partij visserijproducten nog beschikbaar is in de distributieruimte.

§ 4

Vooraleer de aangekochte goederen de distributieruimte verlaten, ondertekent de koper, de commissiekoper en/of de gevolmachtigde een “document voor ontvangst”. Het Bestuur stelt het document op.

§ 5

Wanneer de startprijs niet juist werd ingesteld of de koper zich vergist bij het afdrukken, zal het Bestuur oordelen om het lot opnieuw te verkopen.

§ 6

Het Bestuur bepaalt het aantal eenheden dat moet worden afgeklopt vooraleer een verkoop kan plaatsvinden.

Artikel IX De keuring

§ 1

Teneinde de kwaliteit te verzekeren moeten controles worden uitgevoerd door het Bestuur of zijn aangestelde.

§ 2

In overeenstemming met de wetgeving op het keuren van en handel in vis, inzonderheid artikel 1 van het gewijzigde Koninklijk Besluit van 30 april 1976, moeten alle visserijproducten die in Oostende aangevoerd worden om in de stedelijke vismijn of op de daartoe door de directie aangewezen verkoopplaatsen verkocht te worden of die voor doeleinden bestemd zijn, zoals opgesomd in voornoemd artikel van het Koninklijk Besluit, op de voorgeschreven wijze gekeurd worden.

§ 3

De keuringen en gezondheidscontroles worden door dierenartsen verbonden aan het Nationaal Voedselagentschap uitgevoerd waarop de Koninklijke Besluiten en wetten op dit vlak van toepassing zijn.

Artikel X De hygiëne

§ 1

Ongereinigde of beschadigde recipiënten die geen waarborg meer bieden voor de gepaste hygiënische vereisten moeten door het Bestuur tijdelijk buiten gebruik worden gesteld.

§ 2

Teneinde de verkoophallen in optimale omstandigheden te kunnen reinigen, moeten de transport- en sorteerbanden opgesteld worden op de plaats en volgens de onderrichtingen door het Bestuur aangewezen.

§ 3

Alle afval afkomstig van bedrijven moet door de betrokken bedrijven worden verwijderd door erkende ophaalbedrijven.

§ 4

Het is verboden:
a)
afval van vis of andere voorwerpen op de bevloering van de vismijn te werpen;
b)
visbennen toebehorend aan EVO of haar concessionaris te gebruiken voor visafval;
c)
vuil of onbruikbaar inpakmateriaal in onreglementaire verpakking voor het pakhuis af te zetten;
d)
vis te verwerken of in te pakken elders dan in de pakhuizen.

Artikel XI Toegang tot de vismijn

§ 1

De loskaden, sorteerruimte, koelruimte, distributieruimte en de verkoopzaal zijn niet toegankelijk voor personen die niet bij de activiteiten van de visserijsector zijn betrokken. In het raam van de propaganda voor het visverbruik of ontvangsten kan het Bestuur toestemming verlenen tot groepsbezoeken.

§ 2

Worden in functie van de verkoop toegelaten tot:
a)
de loskade en sorteerruimte: het personeel voor het lossen en sorteren, de reders en hun personeel;
b)
de koelruimte: het personeel belast met het lossen en sorteren, de reders en hun personeel, de kopers in het bezit van een koperskaart of het door hen aangesteld personeel die de vangsten kunnen bezoeken vanaf 04.30 u;
c)
de distributieruimte: het personeel die de distributie vanuit de koelruimte verzekert, de kopers en hun personeel;
d)
de verkoopzaal: alleen kopers in het bezit van hun koperskaart, de commissiekoper of de gevolmachtigde hebben toegang. Ook de reder die zijn vangst verkoopt of zijn vervanger worden toegelaten.
Tijdens het lossen van de vis en gedurende de verkooptijden is de toegang tot de loskaai verboden voor personen die niet bedrijvig zijn in de visserij of aanverwante bedrijven of van wie de aanwezigheid aldaar niet gewettigd is.
De havenkapitein is gemachtigd de toegang tot de verkoop en/of tot de vismijn voor bepaalde of onbepaalde tijd te ontzeggen aan personen die de bovenstaande bepalingen overtreden.

Artikel XII Verkeer

De bevelen van de bevoegde personen van het Bestuur, de havenkapitein of politie hebben de voorrang boven de verkeersregels vastgesteld in de Politieverordening op het verkeer in de haven.

Artikel XIII Pakhuizen

§ 1

Het beheer van de pakhuizen is overgedragen aan Pakhuizen Oostende nv.

§ 2

Het Stadsbestuur moet in kennis gesteld worden van het Reglement van inwendig bestuur, opgesteld door Pakhuizen Oostende nv.

§ 3

Pakhuizen Oostende nv moet ervoor zorgen dat alle geldende voorschriften inzake orde, veiligheid en hygiëne stipt nageleefd worden.

§ 4

De huurders van pakhuizen moeten:
a)
de trottoirs en de afvoergoten voor hun pakhuis reinigen;
b)
gedurende de periode van vorst, op het trottoir of op de rijweg geen water of andere vloeistoffen uitgieten;
c)
na een lading of lossing de overblijfselen opruimen;
d)
weten dat het hen niet is toegestaan ingevoerde, verwerkte of andere visserijproducten uit te stallen of te verkopen voor het pakhuis, dit mag enkel en alleen in het pakhuis;
e)
er rekening mee houden dat het ten strengste verboden is soep, dranken of dergelijke in de pakhuizen te verkopen.

Artikel XIV Ambtshalve verwijdering en inbeslagneming

Materiaal, toestellen, voorwerpen, instrumenten en/of goederen waarmee deze Verordening wordt overtreden, kunnen door de bevoegde ambtenaren in beslag worden genomen en gestockeerd. Indien de goederen geschikt zijn voor menselijk gebruik, worden ze overgemaakt aan de diensten van het OCMW in Oostende.
Dieren waarmee deze Verordening wordt overtreden, kunnen door de bevoegde ambtenaren in beslag worden genomen en in een dierenopvangcentrum worden ondergebracht.
De in beslag genomen goederen of dieren worden vrijgegeven op verzoek van de bezitter of eigenaar op de eerstvolgende werkdag tijdens de kantoortijden of na afspraak. Het materiaal wordt teruggegeven in de staat waarin het zich bevindt, zonder dat de Stad aansprakelijk kan worden gesteld voor eventuele beschadigingen.
Voor zover er geen Retributie- of Belastingverordening is, kan de Stad alsnog een factuur opmaken voor de geleverde prestaties door de stedelijke diensten inzake inbeslagneming en bewaring.
Wanneer het in bewaring genomen materiaal binnen de periode van twee maanden niet wordt afgehaald, wordt het materiaal eigendom van de Stad, maar blijven de kosten voor ophalen en bewaring (en indien nodig verwerking) echter verschuldigd.
Wanneer het of de in bewaring genomen dier(en) binnen tien dagen niet word(t)(en) afgehaald, word(t)(en) het(de) dier(en) eigendom van de Stad, maar blijven de kosten voor ophaling en bewaring (en indien nodig onderhoud en overbrenging) echter verschuldigd.

Artikel XV

§ 1

Het leuren is in de Vismijn verboden.

§ 2

Toeleveringen mogen slechts gebeuren op bestelling aan de in de vismijn gevestigde bedrijven.

§ 3

De vaste telefoontoestellen die in de veilingzaal door de kopers worden gebruikt, moeten afgeleverd worden door het Bestuur. Enkel reguliere gekeurde mobiele telefoons mogen in de veilingzaal worden gebruikt.

§ 4

De reders en/of hun vertegenwoordigers, schippers en matrozen, de handelaars en hun personeel en alle personen in de vismijn aanwezig en bedrijvig, moeten zich gedragen naar de onderrichtingen en bevelen van het Bestuur en van de havenkapitein-directeur.

§ 5

Alle werk in de hallen of pakhuizen, alsmede alle vervoer en verkeer mag geen aanleiding geven tot storing van de verkoop.

§ 6

In het belang van de openbare veiligheid, reinheid en gezondheid is het verboden:
a.
voorwerpen te plaatsen op de deksels der watermonden;
b.
vuilnis te storten en/of te verbranden op de braakliggende gronden van de Vismijn;
c.
het verkeer op de rijwegen en op de parkeerplaatsen te belemmeren door er recipiënten, kisten of welk materiaal ook achter te laten.

§ 7

Vuilniszakken mogen het verkeer niet belemmeren.

§ 8

Inzake verantwoordelijkheid is het Burgerlijk Wetboek van toepassing.
De havenkapitein is gemachtigd de toegang tot de verkoop en/of tot de vismijn voor bepaalde of onbepaalde tijd te ontzeggen aan personen.
Elke overtreding van de beschikkingen van deze verordening wordt bestraft, wanneer de wet geen andere straffen bepaalt, met een boete van 1,00 euro tot en met 25,00 euro en met een gevangenisstraf van 1 tot 7 dagen of met één van die straffen.
Wijzigingen aan het Reglement kunnen enkel en alleen door de Gemeenteraad toegestaan worden.