Meer info
     

11/12/2013 Verordening visserij- en aquacultuurproducten
Verordening (EU) 1379/2013 van 11 december 2013 van het Europees Parlement en de Raad houdende een gemeenschappelijke marktordening voor visserijproducten en aquacultuurproducten, tot wijziging van Verordeningen (EG) nr. 1184/2006 en (EG) nr. 1224/2009 van de Raad en tot intrekking van Verordening (EG) nr. 104/2000 van de Raad

Bijlage III Informatie over het vistuig

Verplichte informatie over de categorie vistuig
Bijzonderheden omtrent vistuig en codes overeenkomstig Verordening (EG) nr. 26/2004 van de Commissie (1) en Uitvoeringsverordening (EU) nr. 404/2011 van de Commissie (2)
Zegens
Strandzegens
SB
Deense zegens
SDN
Schotse zegens
SSC
Spanzegens
SPR
Trawlnetten
Boomkorren
TBB
Bodemottertrawls
OTB
Spantrawls
PTB
Zwevende ottertrawls
OTM
Pelagische spantrawls
PTM
Dubbelebordentrawls
OTT
Kieuwnetten en soortgelijke netten
Geankerde kieuwnetten
GNS
Drijfnetten
GND
Omringende kieuwnetten
GNC
Schakels
GTR
Gecombineerde kieuwnetten en schakels
GTN
Ringnetten en kruisnetten
Ringzegen
PS
Lampara's
LA
Vanaf een schip bediende kruisnetten
LNB
Vanaf de oever bediende kruisnetten
LNS
Haken en lijnen
Handlijnen en hengelsnoeren (met de hand bediend)
LHP
Handlijnen en hengelsnoeren (machinaal)
LHM
Grondbeugen
LLS
Drijvende beugen
LLD
Sleeplijnen
LTL
Sleeplijnen
Vanaf een schip bediende korren
DRB
Vanaf een vaartuig bediende handkorren
DRH
Gemechaniseerde dreggen (waaronder zuigers)
HMD
Korven en vallen
Korven (vallen)
FPO
(1)
Verordening (EG) nr. 26/2004 van de Commissie van 30 december 2003 betreffende het communautaire gegevensbestand over de vissersvloot (PB L 5 van 9.1.2004, blz. 25).
(2)
Uitvoeringsverordening (EU) nr. 404/2011 van de Commissie van 8 april 2011 houdende bepalingen voor de uitvoering van Verordening (EG) nr. 1224/2009 van de Raad tot vaststelling van een communautaire controleregeling die de naleving van de regels van het gemeenschappelijk visserijbeleid moet garanderen (PB L 112 van 30.4.2011, blz. 1).