Meer info
     

08/10/1990 Overeenkomst Frankrijk continentaal plat
Overeenkomst van 8 oktober 1990 tussen de Regering van het Koninkrijk België en de Regering van de Franse Republiek inzake de afbakening van het continentaal plat

(B.S., 1 december 1993)
Goedkeuring
Goedgekeurd bij enig art., 2° W. 17 februari 1993 (B.S., 1 december 1993).
De Regering van het Koninkrijk België en de Regering van de Franse Republiek;
Verlangend de grenslijn van het continentaal plat tussen het Koninkrijk België en de Franse Republiek vast te leggen;
Verlangend rekening te houden met alle geldende voorschriften inzake de afbakening van de zeegebieden, ten einde tot een billijke oplossing te komen;
(...)

Artikel 1

1.
De grens tussen het continentaal plat van het Koninkrijk België en het continentaal plat van de Franse Republiek is een loxodroom die de volgende, in coördinaten uitgedrukte punten, verbindt, in de volgorde zoals hieronder aangegeven:
Oosterlengte
Noorderlengte
Punt 2
02°23'25''
51°16'09''
Punt 3
02°14'18''
51°33'28''
2.
De coördinaten van de in lid 1 aangegeven punten zijn uitgedrukt volgens het systeem Europe 50.
3.
De in lid 1 vastgestelde grenslijn is ter verduidelijking ingetekend op de als bijlage bij deze overeenkomst gevoegde kaart.

Artikel 2

De vaststelling van de hogervermelde punten is de uitdrukking van het streven naar een billijke oplossing die hoofdzakelijk berust op een compromis tussen twee uitgangspunten waarvoor respectievelijk de bij eb droogvallende bodemverheffingen in de nabijheid van de Belgische en de Franse kust en de laagwaterlijn langs de kust als berekeningsbasis werden genomen.

Artikel 3

De Overeenkomstsluitende Partijen zullen er elkaar mededeling van doen dat is voldaan aan de grondwettelijke procedures, vereist voor het in werking treden van deze Overeenkomst.
De Overeenkomst treedt in werking op de datum van ontvangst van de laatste mededeling.
Ten blijke waarvan de ondergetekenden, daartoe behoorlijk gemachtigd door hun onderscheiden regeringen, deze Overeenkomst hebben ondertekend.
Gedaan te Brussel, op 8 oktober 1990.

Bijlagen

(...)