Meer info
     

08/06/1867 Strafwetboek
Strafwetboek van 8 juni 1867

Artikel 433quinquies

§ 1

[Levert het misdrijf mensenhandel op, de werving, het vervoer, de overbrenging, de huisvesting, de opvang van een persoon, het nemen of de overdracht van de controle over hem met als doel:
de uitbuiting van prostitutie of andere vormen van seksuele uitbuiting
de uitbuiting van bedelarij;
het verrichten van werk of het verlenen van diensten, in omstandigheden die in strijd zijn met de menselijke waardigheid;
het wegnemen van organen in strijd met de wet van 13 juni 1986 betreffende het wegnemen en transplanteren van organen, of van menselijk lichaamsmateriaal in strijd met de wet van 19 december 2008 inzake het verkrijgen en het gebruik van menselijk lichaamsmateriaal met het oog op de geneeskundige toepassing op de mens of het wetenschappelijk onderzoek;
of deze persoon tegen zijn wil een misdaad of een wanbedrijf te doen plegen.
]
Behalve in het in 5 bedoelde geval is de toestemming van de in het eerste lid bedoelde persoon met de voorgenomen of daadwerkelijke uitbuiting van geen belang.

§ 2

Het in § 1 bedoelde misdrijf wordt gestraft met gevangenisstraf van één jaar tot vijf jaar en met geldboete van vijfhonderd euro tot vijftigduizend euro.

§ 3

Poging tot het in § 1 bedoelde misdrijf wordt gestraft met gevangenisstraf van één jaar tot drie jaar en met geldboete van honderd euro tot tienduizend euro.]

[§ 4

De boete wordt zo veel keer toegepast als er slachtoffers zijn.
]
Wetshistoriek
Art. ingevoegd bij art. 10 W. 10 augustus 2005 (B.S., 2 september 2005 (eerste uitg.)).
§ 1, lid 1 vervangen bij art. 2 Wet 29 april 2013 (BS 23 juli 2013).
§ 4 ingevoegd bij art. 5 Wet 24 juni 2013 (BS 23 juli 2013).