Meer info
     

18/12/1996 Verdrag Nederland continentaal plat
Verdrag van 18 december 1996 tussen het Koninkrijk BelgiŰ en het Koninkrijk der Nederlanden inzake de afbakening van het continentaal plat

(B.S., 19ájuni 1999)
Verlangende in het kader van goed nabuurschap te komen tot een voor beide verdragsluitende partijen aanvaardbare oplossing voor de zijwaartse afbakening van het continentaal plat.
Zijn als volgt overeengekomen:

Artikel 1

1.
De grens tussen het continentaal plat van het Koninkrijk der Nederlanden en het continentaal plat van het Koninkrijk BelgiŰ wordt gevormd door de boog van de grootcirkel die de volgende, in co÷rdinaten uitgedrukte, punten verbindt in de volgorde zoals hieronder aangegeven:
Punt 5: 51░ 33' 06" N; 03░ 04' 53" O
Punt 6: 51░ 52' 34,012" N; 02░ 32' 21,599" O
2.
De ligging van de in dit artikelágenoemde punten is uitgedrukt in lengte en breedte volgens Europese co÷rdinaten (1e Vereffening, 1950).
3.
De grenslijn, zoals in het eerste lid vastgesteld, is ter verduidelijking ingetekend op de als bijlage bij dit verdrag gevoegde kaart.

Artikel 2

Wanneer een van de verdragsluitende partijen besluit tot instelling van een exclusieve economische zone zullen de co÷rdinaten, als aangegeven in artikelá1, worden gehanteerd voor de zijwaartse afbakening ervan.

Artikel 3

Dit verdrag treedt in werking op de eerste dag van de tweede maand die volgt op de datum, waarop de verdragsluitende partijen elkaar schriftelijk ervan in kennis hebben gesteld dat is voldaan aan de vereisten van hun nationale wetgeving voor de inwerkingtreding van dit verdrag.
Ten blijke waarvan de ondergetekenden, daartoe behoorlijk gemachtigd door hun onderscheiden regeringen, dit verdrag hebben ondertekend.
Gedaan te Brussel, op 18ádecember 1996, in de Nederlandse en de Franse taal, zijnde beide teksten gelijkelijk authentiek.
Inwerkingtreding
Overeenkomstig de bepalingen van de verdragen zijn de akkoorden op 1ájanuari 1999 in werking getreden.

Bijlage

18ádecember 1996.
Mijnheer de Minister,
Naar aanleiding van de ondertekening van het Verdrag tussen het Koninkrijk BelgiŰ en het Koninkrijk der Nederlanden inzake de zijwaartse afbakening van het continentaal plat, heb ik de eer U, namens het Koninkrijk BelgiŰ, het volgende voor te stellen:
De twee verdragsluitende partijen komen overeen dat in de mate waarin de bevoegde overheid van ÚÚn van de twee staten vˇˇr de datum van inwerkingtreding van het bovenvermelde verdrag vergunningen onder welke vorm en benaming ook heeft verleend aan particulieren en overheidsinstanties voor het uitvoeren van activiteiten in het gebied van het continentaal plat die als gevolg van bovenvermeld verdrag onder de rechtsmacht van de andere Staat komt, die laatstgenoemde Staat de aldus door particulieren en overheidsinstanties verworven rechten zal erkennen gedurende een overgangsperiode van 5 jaar en zich er toe verbindt deze vergunning in de loop van de overgangsperiode te regulariseren overeenkomstig de eigen rechtsregels.
De respectieve nationale overheidsinstanties van beide verdragsluitende partijen zullen de maatregelen, die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van bovenvermeld verdrag en daarmede samenhangende aangelegenheden, in gemeenschappelijk overleg treffen.
Indien U met dit voorstel kunt instemmen, zullen deze brief en Uw antwoord een integrerend deel uitmaken van het bovenvermelde verdrag.
E. DERYCKE